कविता : ढाट्च रोह

Spread the love

बुटवल, १३ फागुन ।  हुमा सुर्यबंशी

नाकुङ रोहय मैट डासाका
नाकुङ इम ङौ खासाका
सेहेन्ड मिहुत नाडास्नि है ङौ
नाको मालेढ्याङ जीवाके छान्ने ढौ
निस्वाने इसेइ ठोकन डाच मालार ?
काटे आस्काटो गिन लाच मालार ?

ङौ मराहाङ हटै मेरेट नाको
ङौ जिवाक हटै भिन्टाङ नाको
नाकोरकठै जिवाको चर्खा छराले
डास्म नानुङासढ्याङ, मिगिन भराले
निस्याक भाहानाङ महिनौ छाच मालार ?
रोहये मोहोरके निस्वाने गाच मालार ?

छिनिङ ङाके डास्म नानुङास
जिवाम्ज सिच खास्म नानुङास
राप्म खोरोह्वा नाकोइ मट्सोटास
काट्फेरा ल्हेस्म नाकोई मट्वसास
गिनो रोह निस्याकाङ साट्च आलेसा ।
नाकोइ जाट्च पट्ट बाट ढाट्च आलेसा ।

मीगीनकठै चाक्च मीगीन ग्याके नाह्योकास
लेन्जा नाकोच जुलाकड मराहाङके नाह्योकास
माझाके निस्याकाव गेस्मा नारमितास
झेउच ङौ जिवाक जिवामज नासातास
ह्वाहारनि है माझान बोइ आले
जसे नाकोके भिन्टाङ टनाकले
डै हटै नानिड माझान आले
जसे नाकोके कहराङ डुस याहाले

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *